Blog & Artikel

Pinjaman Peribadi Islam

 

Pinjaman peribadi daripada bank-bank Islam di Malaysia berasaskan dengan menggunakan konsep Bai’ Al-‘Inah. Ia adalah konsep yang digunakan secara meluas oleh institusi kewangan Islam untuk ‘pembiayaan peribadi’ yang merupakan istilah yang biasa digunakan dalam perbankan Islam dan bukannya istilah ‘pinjaman peribadi’ seperti yang terdapat di bank konvensional.

 

Bai’ Al-‘Inah ialah konsep yang melibatkan transaksi jual beli balik oleh penjual (bank) secara bayaran tertunda. Penjual akan menjual kepada pembeli (pelanggan) secara tunai. Penjual kemudiannya akan membeli balik atas dasar pembayaran tertunda di mana harganya lebih tinggi daripada harga tunai. Ia juga boleh digunakan apabila penjual menjual kepada pembeli berdasarkan asas yang berbeza. Penjual kemudiannya akan membeli semula secara tunai pada harga yang lebih rendah daripada harga tertunda, oleh itu urus niaga itu berjumlah pinjaman. Dalam pembiayaan / pinjaman peribadi, aset yang terlibat dalam konsep jual beli Bai'Al-'Inah ialah wang tunai.

 

 

 

Institusi kewangan Islam kemudiannya akan mengenakan bayaran kepada pelanggan sejumlah yang dikenali sebagai 'kadar keuntungan' untuk menyediakan kemudahan pembiayaan / pinjaman peribadi kepada mereka. Sekali lagi, ini kerana mengenakan faedah tidak dibenarkan dalam perbankan Islam. Jadi tidak seperti pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh bank konvensional, bank Islam akan menawarkan pembiayaan / pinjaman peribadi dengan kadar keuntungan yang akan ditakrifkan dalam kontrak pembiayaan peribadi.

 

Selain konsep Bai'Al-'Inah, beberapa bank Islam menggunakan prinsip Syariah Murabahah melalui Tawarruq untuk pembiayaan peribadi. Secara definisi Murabahah ialah sejenis jualan di mana komoditi itu dijual secara tunai atau harga tertunda. Tawarruq merujuk kepada pembelian aset dengan harga tertunda dan kemudian menjualnya kepada pihak ketiga untuk mendapatkan wang tunai.

 

Perbezaan utama antara pembiayaan Islam dan pinjaman konvensional adalah kaedah yang digunakan oleh bank untuk memperoleh keuntungan. Dengan pinjaman konvensional, bank cenderung untuk membuat keuntungan mereka dengan mengenakan faedah ke atas jumlah pinjaman, juga dikenali sebagai jumlah pokok. Bayaran balik bulanan yang dibuat oleh peminjam pergi untuk memberi perkhidmatan kepada yang berminat, tetapi juga untuk membayar jumlah prinsipal. Untuk maklumat lebih terperinci, mereka yang berminat boleh merujuk website pinjaman peribadi 2022 dimana di dalamnya terdapat pelbagai jenis info menarik & berguna, case study dan macam-macam lagi.

 

Walau bagaimanapun, pembiayaan Islam adalah dilarang daripada menstrukturkan produk mereka dengan kadar faedah (riba). Sebaliknya, prinsip perbankan Islam berkisar pada pembelian komoditi bagi pihak peminjam, dan menjualnya kembali kepada peminjam dengan keuntungan. Kadar keuntungan ini menggantikan kadar faedah yang dikenakan oleh pinjaman konvensional. Kadar keuntungan boleh ditetapkan atau terapung.